HOME > Education > Faculty

Faculty

Departments Divisions Teaching Positions Name
Human Cultural Studies Philosophy Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor
MATSUDA Tsuyoshi
KATO Kenji
HAJI Akira
CHATANI Naoto

KAZASHI Nobuo
NAKA Mao
Literature Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor
Associate Professor
Project Associate Professor

Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Project Associate Professor

Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
RIMBARA Sumio
FUKUNAGA Susumu
SUZUKI Yoshikazu
TANAKA Koji
HIGUCHI Daisuke
YADA Tsutomu
SANEHIRA Masao
TAKANASHI Shino
JEON Miseong

KAMATANI Takeshi
HAMADA Maya
PARK Jong Woo
HE Guimei

HISHIKAWA Eiichi
YAMAMOTO Hideyuki
ASHIZU Kaori
OKUMURA Sayaka
Gordon Gamlin

YAMAGUCHI Koichi
MATSUDA Hironori
MASUMOTO Hiroko
NAKAHATA Hiroyuki
KAWAI Naruo
Human Social Dynamics History Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor
Associate Professor
OKUMURA Hiroshi
ICHIZAWA Tetsu
KAWASHIMA Makoto
FURUICHI Akira

OGATA Yasushi
MASHITA Hiroyuki
ITO Takao
MURAI Kyoko

OTSURU Atsushi
TAKADA Keiko
KOYAMA Keiko
Cognitive Systems Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor
KITA Shinichi
NAGASAKA Ichiro
OHTSUBO Yohsuke
ISHII Keiko
NOGUCHI Yasuki

MATSUMOTO Yo
KISHIMOTO Hideki
TANAKA Shin'ichi
Richard HARRISON

NAGANO Junko
MAEKAWA Osamu
Socio-Cultural Studies Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor

Professor
Associate Professor

VisitingProfessor
VisitingProfessor
VisitingProfessor
SASAKI Mamoru
YUI Kiyomitsu
FUJII Masaru
SHIRATORI Yoshihiko
HIRAI Shoko
KURODA Chiharu

DONOHASHI Akio
MIYASHITA Kikuro

FUJITA Hirotsugu
OSHIRO Naoki

NAKABE Yoshitaka
NAITO Sakae
INAMOTO Yasuo
Organization for Collaborative Research Projects Research Associate
Research Assistant
INAOKA Hiroyuki
HASHIMOTO Hiroko
Community Outreach Center Project Associate Professor
Project Associate Professor
Project Research Associate
Project Research Associate
SAKAE Wataru
SOEDA Hitoshi
MURAI Ryosuke
ITAGAKI Takashi

*For links to websites maintained independently by each department

PEGE TOP